НОВИ ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации по наукознание

Дисертации по информатика

Дисертации по психология

Дисертации по демография, социология и статистика

Дисертации по съдебна медицина

Дисертации по възпитание и образование

Дисертации по естествени науки

Дисертации по генетика

- 1 -

Дир. 6311 

Андонова-Бъклова, Силвия Иванова

   Подходи за молекулярно-генетична диагностика на някои състояния от спектъра на нарушенията в половото развитие : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Силвия Иванова Андонова-Бъклова . - София, 2021 . - 171 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6214

Дисертации по молекулярна биология

- 2 -

Дир. 6311 

Андонова-Бъклова, Силвия Иванова

   Подходи за молекулярно-генетична диагностика на някои състояния от спектъра на нарушенията в половото развитие : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Силвия Иванова Андонова-Бъклова . - София, 2021 . - 171 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6214

Дисертации по микробиология, бактериология и вирусология

- 3 -

Дир. 6322 

Циту, Вирна-Мария Ставрос

   Mикробиологични и генетични проучвания върху вирулентността, резистентността и молекулярната епидемиология на клинични изолати staphylocoссus aureus : Дисертационен за присъждане на образователна и научна степен „ Доктор" /CD/ / Вирна-Мария Ставрос Циту . - София, 2021 . - 130 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6225

Дисертации по медицина

- 4 -

Дир. 6310 

Цигаровски, Георги Иванов

   Еректилна дисфункция – значимост на проблема и алгоритъм за поведение в общата медицинска практика : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Георги Иванов Цигаровски . - София, 2021 . - 247 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6212

Дисертации по физиология

- 5 -

Дир. 6314 

Сабит, Зафер Ахмед

   Патофизиологични аспекти и повлияване на оксидативния стрес в някои имунологично-привилегировани тъкани = Pathophysiological aspects and influance of oxidative stress in some immulologicaly privileged tissues : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Зафер Ахмед Сабит . - София, 2021 . - 158 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6217

Дисертации по здравеопазване и социална медицина. История на медицината

- 6 -

Дир. 6310 

Цигаровски, Георги Иванов

   Еректилна дисфункция – значимост на проблема и алгоритъм за поведение в общата медицинска практика : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Георги Иванов Цигаровски . - София, 2021 . - 247 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6212

Дисертации по фармакология, фармация и токсикология

- 7 -

Дир. 6327 

Минчев, Велко Тодоров

   Нива на дихидропиримидин дехидрогеназа и оксидоредукционен капацитет в плазмата при химиотерапия на пациенти с колоректален карцином : Дисертационентруд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Велко Тодоров Минчев . - София, 2021 . - 2016 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6230

Дисертации по диагностика и терапия. Рентгенология и радиология

- 8 -

Дир. 6316 

Белянова, Магдалена Николаева

   Многосрезови методи за образна диагностика на заболяванията на надбъбречните жлези : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Магдалена Николаева Белянова . - София, 2020 . - 159 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6218

- 9 -

Дир. 6315 

Димова, Джулия Даниел

   3 тесла магнитнорезонансна диагностика при тумори на аднексите : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Джулия Даниел Димова . - София, 2020 . - 155 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6211

Дисертации по нуклеарна медицина

- 10 -

Дир. 6323 

Николова, Петя Николаева

   Приложение на позитронно-емисионна томография и компютърна томография (PET/CT) при тумори с неясна първична локализация : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ /CD/ / Петя Николаева Николова . - София, 2021 . - 175 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6226

Дисертации по алергология и имунология

- 11 -

Дир. 6309 

Василев, Георги Христов

   Имунорегулаторно действие на мезенхимни стволови клетки върху т-лимфоцити на пациенти с ревматоиден артрит : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Георги Христов Василев . - София, 2021 . - 247 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6213

Дисертации по дентална медицина

- 12 -

Дир. 6330 

Антонова, Цветелина Чавдарова

   Екипната работа в денталната практика : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор" /CD/ / Цветелина Чавдарова Антонова . - София, 2021 . - 192 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6222

- 13 -

Дир. 6329 

Йорданова-Игнатова, Теодора Божидарова

   Генетични фактори в етиопатогенезата на зъбната агенезия. Оптимизиране на лечебния план : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Теодора Божидарова Йорданова-Игнатова . - София, 2021 . - 157 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6232

Дисертации по ендокринология

- 14 -

Дир. 6324 

Маркова, Александра Николаева

   Роля на биохимичните маркери и калкулатори за сърдечно-съдов риск при захарен диабет тип 2 : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Александра Николаева Маркова . - София, 2021 . - 198 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6227

- 15 -

Дир. 6317 

Нанкова, Анелия Бойдева

   Оценка на терапевтичния подход и качеството на живот при пациенти със синдром на Кушинг : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Анелия Бойдева Нанкова . - София, 2021 . - 131 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6219

Дисертации по нефрология и урология

- 16 -

Дир. 6313 

Петров, Борил Петров

   Ендоскопска екстраперитонеална радикална простатовезикулектомия (ЕЕРПЕ) и нейната ефективност при лечението на простатния карцином : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Борил Петров Петров . - София, 2021 . - 96 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6216

Дисертации по ортопедия

- 17 -

Дир. 6320 

Иванов, Йордан Стефанов

   Съвременни аспекти в хирургичното лечение на саркома на Юинг : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ Доктор “/CD/ / Йордан Стефанов Иванов . - София, 2021 . - 130 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6223

- 18 -

Дир. 6321 

Кехайов, Райчо Иванов

   Дистракционна остеотомия на калканеус за корекция на симптоматично плоскостъпие при деца и подрастващи" : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „ Доктор “/CD/ / Райчо Иванов Кехайов . - София, 2021 . - 112 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6224

Дисертации по офталмология

- 19 -

Дир. 6319 

Хайкин, Васил Маркович

   Изследване на първични човешки клетъчни култури, изолирани от предни лещени капсули на пациенти с катаракта : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Васил Маркович Хайкин . - София, 2021 . - 74 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6221

Дисертации по педиатрия

- 20 -

Дир. 6318 

Митева, Димитринка Събкова

   Някои клинични и генетични фактори за тежка астма при деца в България : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Димитринка Събкова Митева . - София, 2021 . - 164 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6220


 Индекс по АВТОРИ

Sabit, Zafer Ahmed 5 
Андонова-Бъклова, Силвия Иванова 1 2 
Антонова, Цветелина Чавдарова 12 
Белянова, Магдалена Николаева 8 
Василев, Георги Христов 11 
Димова, Джулия Даниел 9 
Иванов, Йордан Стефанов 17 
Йорданова-Игнатова, Теодора Божидарова 13 
Кехайов, Райчо Иванов 18 
Маркова, Александра Николаева 14 
Минчев, Велко Тодоров 7 
Митева, Димитринка Събкова 20 
Нанкова, Анелия Бойдева 15 
Николова, Петя Николаева 10 
Петров, Борил Петров 16 
Сабит, Зафер Ахмед 5 
Хайкин, Васил Маркович 19 
Цигаровски, Георги Иванов 4 6 
Циту, Вирна-Мария Ставрос 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

3 тесла магнитнорезонансна диагностика при тумори на аднексите 9 
Mикробиологични и генетични проучвания върху вирулентността, резистентността и молекулярната епидемиология на клинични изолати staphylocoссus aureus 3 
Генетични фактори в етиопатогенезата на зъбната агенезия. Оптимизиране на лечебния план 13 
Дистракционна остеотомия на калканеус за корекция на симптоматично плоскостъпие при деца и подрастващи" 18 
Екипната работа в денталната практика 12 
Ендоскопска екстраперитонеална радикална простатовезикулектомия (ЕЕРПЕ) и нейната ефективност при лечението на простатния карцином 16 
Еректилна дисфункция – значимост на проблема и алгоритъм за поведение в общата медицинска практика 4 6 
Изследване на първични човешки клетъчни култури, изолирани от предни лещени капсули на пациенти с катаракта 19 
Имунорегулаторно действие на мезенхимни стволови клетки върху т-лимфоцити на пациенти с ревматоиден артрит 11 
Многосрезови методи за образна диагностика на заболяванията на надбъбречните жлези 8 
Нива на дихидропиримидин дехидрогеназа и оксидоредукционен капацитет в плазмата при химиотерапия на пациенти с колоректален карцином 7 
Някои клинични и генетични фактори за тежка астма при деца в България 20 
Оценка на терапевтичния подход и качеството на живот при пациенти със синдром на Кушинг 15 
Патофизиологични аспекти и повлияване на оксидативния стрес в някои имунологично-привилегировани тъкани = Pathophysiological aspects and influance of oxidative stress in some immulologicaly privileged tissues 5 
Подходи за молекулярно-генетична диагностика на някои състояния от спектъра на нарушенията в половото развитие 1 2 
Приложение на позитронно-емисионна томография и компютърна томография (PET/CT) при тумори с неясна първична локализация 10 
Роля на биохимичните маркери и калкулатори за сърдечно-съдов риск при захарен диабет тип 2 14 
Съвременни аспекти в хирургичното лечение на саркома на Юинг 17 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Adrenal Gland Diseases - diagnosisis - dissertations 8 
Anodontia - dissertations 13 
Antineoplastic Agents - pharmacology - dissertations 7 
Arthritis, Rheumatoid - dissertations 11 
Asthma - genetics - dissertations 20 
Asthma - infancy and childhood - dissertations 20 
Biological Markers - dissertations 14 
Bone Neoplasms - dissertations 17 
Calcaneus - surgery - dissertations 18 
Cardiovascular Diseases - dissertations 14 
Cataract - surgery - dissertations 19 
Cell Culture Techniques - dissertations 19 
Chemotherapy, Adjuvant - dissertations 7 
Child - dissertations 20 
Colorectal Neoplasms - therapy - dissertations 7 
Cushing Syndrome - dissertations 15 
Dental Medicine - dissertations 12 
Diabetes Mellitus, Type 2 - complications - dissertations 14 
Diagnosis 9 
Diagnosis - dissertations 8 
Diagnostic Imaging - dissertations 8 9 
Endocrine System Diseases - dissertations 14 15 
Endocrinology - dissertations 14 
Epidemiology, Molecular - dissertations 3 
Eye Diseases - dissertations 19 
Flatfoot - infancy and childhood - surery - dissertations 18 
Genetics, Medical - dissertations 1 2 
Gram-Positive Bacteria - dissertations 3 
Health Personnel - dissertations 12 
Immune Tolerance - dissertations 5 
Immunology - dissertations 11 
Impotence - dissertations 4 6 
Lens Capsule, Crystalline 19 
Lung Diseases - infancy and childhood - dissertations 20 
Magnetic Resonance Imaging - dissertations 9 
Mesenchimal Stem Cells - dissertations 11 
Microbiological Techniques 1 2 
Microbiology - dissertations 3 
Molecular Biology - dissertations 1 2 
Neoplasms - radiography - dissertations 10 
Neoplasms - surgery - dissertations 17 
Neoplasms, Adnexal - dissertations 9 
Nuclear Medicine - dissertations 10 
Ophthalmology - dissertations 19 
Oral Health - dissertations 12 
Orthopedic Procedures - dissertations 17 
Orthopedic Procedures - infancy and childhood - dissertations 18 
Orthopedics and Traumatology - dissertations 17 18 
Osteosarcoma - dissertations 17 
Osteotomy - dissertations 18 
Oxidative Stress - dissertations 5 
Pathophysiology - dissertations 5 
Pediatrics - dissertations 20 
Pharmacology - dissertations 7 
Positron-Emission Tomography - dissertations 10 
Prostatectomy - dissertations 16 
Prostatic Diseases - dissertations 16 
Prostatic Neoplasms - surgery - dissertations 16 
Puberty - dissertations 1 2 
Quality of Life - dissertations 15 
Risk Assessment - dissertations 14 
Sarcoma Ewing's 17 
Sexual and Gender Disorders - dissertations 4 6 
Sexual Development - genetics - dissertations 1 2 
Social Medicine - dissertations 4 6 
Staphylococcus aureus - genetics - dissertattions 3 
Stem Cells - dissertations 11 
Stomatognathic Diseases - dissertations 13 
Stress - physiopathology - dissertations 5 
Therapy - dissertations 15 
Tomography, Emission-Computed - dissertations 10 
Tooth Abnormalites - dissertations 13 
Urologic Diseases - dissertations 16 
Urology - dissertations 16 
Virulence - dissertations 3 
Агенезия, зъбна вж Анодонтия 13 
Аднекси - тумори - дисертации 9 
Анодонтия - дисертации 13 
Артрит, ревматоиден - дисертации 11 
Астма - генетика - дисертации 20 
Астма - деца - дисертации 20 
Бактерии, грам-положителни - дисертации 3 
Белодробни болести - деца - дисертации 20 
Биологични маркери - дисертации 14 
Вирулентност - дисертации 3 
Генетика, медицинска - дисертации 1 2 
Генетика, микробиологична - дисертации 3 
Дентална медицина - дисертации 12 13 
Деца - дисертации 20 
Диабет захарен, тип 2 - усложнения - дисертации 14 
Диагностика - дисертации 8 9 
Диагностика, микробиологична - дисертации 1 2 
Диагностика, образна - дисертации 8 9 
Ендокринни болести - дисертации 14 15 
Ендокринология - дисертации 14 
Епидемиология, молекулярна - дисертации 3 
Здравен персонал - дисертации 12 
Зъбна агенезия вж Анодонтия 13 
Зъбни аномалии - дисертации 13 
Зъбопротезиране - дисертации 13 
Импотентност - дисертации 4 6 
Имунна толерантност - дисертации 5 
Имунология - дисертации 11 
Калканеус - хирургия - дисертации 18 
Катаракта - хирургия - дисертации 19 
Качество на живот - дисертации 15 
Клетъчни култури - дисертации 19 
Колоректални тумори - терапия - дисертации 7 
Кости - тумори - дисертации 17 
Лещени капсули - дисертации 19 
Микробиология - дисертации 3 
Молекулярна биология - дисертации 1 2 
Надбъбречни жлези - болести - диагностика - дисертации 8 
Нуклеарна медицина - дисертации 10 
Орално здраве - дисертации 12 
Ортопедични процедури - деца - дисертации 18 
Ортопедични процедури - дисертации 17 
Ортопедия и травматология - дисертации 17 18 
Остеосаркома - дисертации 17 
Остеотомия - дисертации 18 
Офталмология - дисертации 19 
Очни болести - дисертации 19 
Патофизиология - дисертации 5 
Педиатрия - дисертации 20 
Плоскостъпие - деца - хирургия - дисертации 18 
Полово развитие - генетика - дисертации 1 2 
Простата - болести - дисертации 16 
Простата - тумори - хирургия - дисертации 16 
Простатектомия - дисертации 16 
Противотуморни средства - фармакология - дисертации 7 
Пубертет - дисертации 1 2 
Риск - оценка - дисертации 14 
Саркома на Юинг 17 
Сексуални разстройства - дисертации 4 6 
Синдром на Cushing - дисертации 15 
Социална медицина - дисертации 4 6 
Стафилококус ауреус - генетика - дисертации 3 
Стволови клетки - дисертации 11 
Стволови клетки, мезенхимни - дисертации 11 
Стоматологични болести - дисертации 13 
Стрес - патофизиология - дисертации 5 
Стрес, оксидативен - дисертации 5 
Сърдечно-съдови болести - дисертации 14 
Терапия - дисертации 15 
Томография, компютърна - дисертации 10 
Томография, позитронна, емисионна - дисертации 10 
Тумори - радиография - дисертации 10 
Тумори - хирургия - дисертации 17 
Урологични болести - дисертации 16 
Урология - дисертации 16 
Фармакология - дисертации 7 
Химиотерапия - дисертации 7 
Юинг саркома вж Саркома на Юинг 17 
Ядрено-магнитен резонанс - дисертации 9