НОВИ ДИСЕРТАЦИИ

Дисертации по наукознание

Дисертации по информатика

Дисертации по психология

Дисертации по демография, социология и статистика

Дисертации по съдебна медицина

Дисертации по възпитание и образование

Дисертации по естествени науки

Дисертации по медицина

Дисертации по здравеопазване и социална медицина. История на медицината

- 1 -

Дир. 6335 

Асенова, Любка Георгиева

   Успешно планиране в здравеопазването - условие за постигане на пациентска удовлетвореност от ОПЛ : Successful planning in the health care - condition for achieving patient satisfaction from General Practitioner : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” /CD/ / Любка Георгиева Асенова . - София, 2022 . - 172 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6237

- 2 -

Дир. 6338 

Димитрова, Антоанета Йорданова

   Медико-социални и психологически проблеми при жените в климактериум и отрожането им върху качеството живот : Medico-social and psychological problems in women in climactericum and their reflection on the quality of life : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Антоанета Йорданова Димитрова . - София, 2022 . - 174 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6240

- 3 -

Дир. 6333 

Златанова, Тихомира Златанова

   Икономически и социални аспекти на здравните неравенства в условията на Ковид-19 : Economic and social aspects of health inequalities in the conditions of Covid-19 : Дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“ / Тихомира Златанова Златанова . - София, 2022 . - 210 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6235

- 4 -

Дир. 6344 

Маноилова-Григорова, Анета Кирилова

   Оценка на необходимостта от управление на организационната промяна (по примера на "КОЦ - В.Търново" - ЕООД) : Assessment of the need management of organizational chance (following the example of Compex Oncology Centre - Veliko Turnovo) : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Анета Кирилова Маноилова-Григорова . - София, 2021 . - 240 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6246

- 5 -

Дир. 6339 

Маринкова, Стела Георгиева

   Медицински и социални проблеми при деца със сензорно интегративна дrсфункция : Medical and social problems in children with sensory integration dysfunction : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Стела Георгиева Маринкова . - София, 2022 . - 209 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6241

- 6 -

Дир. 6342 

Миразчийски, Бойко Георгиев

   Оценка на риска на качеството на медицинското обслужване - елемент на ефективния мениджмънт в УМБАЛ- Бургас АД : Risk assessment of the quality of medical care - an element of effective management in university Hospital/UMBAL Burgas : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Бойко Георгиев Миразчийски . - София, 2021 . - 186 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6244

- 7 -

Дир. 6340 

Митев, Димитър Пламенов

   Мениджмънт на мотивацията на медицинските специалисти в лечебни заведения за болнична помощ : Management of the motivation of medical specialists in medical institutions for hospital care : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Димитър Пламенов Митев . - София, 2021 . - 196 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6242

- 8 -

Дир. 6345 

Ненчева, Радослава Димитрова

   Стратегически сравнителен анализ на реформиращите се здравни системи в Съединените американски щати и република България : Strategic comparative analysis of the reforming health care systems in the U.S.A. and Republic Bulgaria : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Радослава Димитрова Ненчева . - София, 2021 . - 181 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6247

- 9 -

Дир. 6334 

Пенчева, Жаклин Андреева

   Социално-психологически и етични аспекти на здравните грижи и ролята на близките на пациентите в кома : Socio-psychological and ethical aspects of health care and the role of relatives of patients in coma : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Жаклин Андреева Пенчева . - София, 2021 . - 152 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6236

- 10 -

Дир. 6341 

Цветанов, Петър Маринов

   Готовност на болниците за активно лечение за медицинско осигуряване на пострадали при радиологичен тероризъм : Readiness of hospital for active treatment for medical insurance of casualties of radiological terrorism : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Петър Маринов Цветанов . - София, 2021 . - 189 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6243

- 11 -

Дир. 6343 

Шеретска, Юлия Пламенова

   Оценка на здравноосигурителната и здрявнозастрахователната система в България като технологии за финансиране в здравеопазването : Assessment of the compulsory and voluntary health insurance system in Bulgaria as financing technologies for the health : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Юлия Пламенова Шеретска . - София, 2021 . - 149 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6245

Дисертации по неврология и психиатрия

- 12 -

Дир. 6346 

Епидемиологично проучване на епилепсията в ромските общности на градовете Кюстендил и Лом  : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" /CD/ / Пламен Василев Антимов . - София, 2021 . - 177 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6248

Дисертации по педиатрия

- 13 -

Дир. 6339 

Маринкова, Стела Георгиева

   Медицински и социални проблеми при деца със сензорно интегративна дrсфункция : Medical and social problems in children with sensory integration dysfunction : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" /CD/ / Стела Георгиева Маринкова . - София, 2022 . - 209 с. + Автореферат /CD/

   

  

Сист. No: 6241


 Индекс по АВТОРИ

Asenova, Lyubka Georgieva 1 
Dimitrova, Antoaneta Yordanova 2 
Manoilova-Grigorova, Aneta Kirilova 4 
Marinkova, Stela Georgieva 5 13 
Mirazchiyski, Boyko Georgiev 6 
Mitev, Dimitar Plamenov 7 
Nencheva, Radoslava Dimitrova 8 
Pencheva, Jaklin Andreeva 9 
Sheretska, Yulia Plamenova 11 
Tsvetanov, Petar Marinov 10 
Zlatanova, Tihomira Zlatanova 3 
Антимов, Пламен Василев 12 
Асенова, Любка Георгиева 1 
Димитрова, Антоанета Йорданова 2 
Златанова, Тихомира Златанова 3 
Маноилова-Григорова, Анета Кирилова 4 
Маринкова, Стела Георгиева 5 13 
Миразчийски, Бойко Георгиев 6 
Митев, Димитър Пламенов 7 
Ненчева, Радослава Димитрова 8 
Пенчева, Жаклин Андреева 9 
Цветанов, Петър Маринов 10 
Шеретска, Юлия Пламенова 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Готовност на болниците за активно лечение за медицинско осигуряване на пострадали при радиологичен тероризъм : Readiness of hospital for active treatment for medical insurance of casualties of radiological terrorism 10 
Епидемиологично проучване на епилепсията в ромските общности на градовете Кюстендил и Лом 12 
Икономически и социални аспекти на здравните неравенства в условията на Ковид-19 : Economic and social aspects of health inequalities in the conditions of Covid-19 3 
Медико-социални и психологически проблеми при жените в климактериум и отрожането им върху качеството живот : Medico-social and psychological problems in women in climactericum and their reflection on the quality of life 2 
Медицински и социални проблеми при деца със сензорно интегративна дrсфункция : Medical and social problems in children with sensory integration dysfunction 5 13 
Мениджмънт на мотивацията на медицинските специалисти в лечебни заведения за болнична помощ : Management of the motivation of medical specialists in medical institutions for hospital care 7 
Оценка на здравноосигурителната и здрявнозастрахователната система в България като технологии за финансиране в здравеопазването : Assessment of the compulsory and voluntary health insurance system in Bulgaria as financing technologies for the health 11 
Оценка на необходимостта от управление на организационната промяна (по примера на "КОЦ - В.Търново" - ЕООД) : Assessment of the need management of organizational chance (following the example of Compex Oncology Centre - Veliko Turnovo) 4 
Оценка на риска на качеството на медицинското обслужване - елемент на ефективния мениджмънт в УМБАЛ- Бургас АД : Risk assessment of the quality of medical care - an element of effective management in university Hospital/UMBAL Burgas 6 
Социално-психологически и етични аспекти на здравните грижи и ролята на близките на пациентите в кома : Socio-psychological and ethical aspects of health care and the role of relatives of patients in coma 9 
Стратегически сравнителен анализ на реформиращите се здравни системи в Съединените американски щати и република България : Strategic comparative analysis of the reforming health care systems in the U.S.A. and Republic Bulgaria 8 
Успешно планиране в здравеопазването - условие за постигане на пациентска удовлетвореност от ОПЛ : Successful planning in the health care - condition for achieving patient satisfaction from General Practitioner 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Bulgaria 8 11 
Child Development - dissertations 5 13 
Climacteric - dissertations 2 
Coma 9 
COVID-19 - disertations 3 
Delivery of Health Care - dissertations 8 10 
Epilepsy - epidemiology - dissertations 12 
Ethics, Medical - dissertations 9 
General medicine - dissertations 1 
Gypsies - dissertations 12 
Health Care Economics and Organization - dissertations 3 11 
Health Care Evaluation Mechanisms - dissertations 6 
Health Care Reform - dissertations 8 
Healthcare Disparites - dissertations 3 
Hospital Administration - dissertations 6 7 10 
Hospitals - organization and administration - dissertations 4 
Insurance, Health - dissertations 11 
Insurance, Health - organization and administration - dissertations 11 
Intensive Care - dissertations 9 
Nervous System Diseases - dissertations 12 
Neurology - dissertations 12 
Nursing Care - dissertations 9 
Patient Care - dissertations 9 
Patient Satisfaction - dissertations 1 
Personnel Management - dissertations 7 
Personnel, Hospital - dissertations 7 
Practice Management, Medical - dissertations 4 6 
Primary Health Care - organization and administration 1 
Public Health - dissertations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
Quality of Health Care - dissertations 1 6 
Quality of Life - dissertations 2 
Radiation Injuries - dissertations 10 
Risk Assessment - dissertations 6 
Sensation Disorders - infancy and childhood - dissertations 5 13 
Social Problems - dissertations 2 5 9 13 
Socioeconomic Factors - dissertations 3 
Terrorism - dissertations 10 
USA 8 
Болници - организация и управление - дисертации 4 6 7 10 
Болничен персонал - дисертации 7 
България 8 11 
Грижи за болния - дисертации 9 
Деца - развитие - дисертации 5 13 
Епилепсия - епидемиология - дисертации 12 
Етика, медицинска - дисертации 9 
Здравен мениджмънт - дисертации 4 6 7 
Здравен персонал - организация и управлениие - дисертации 7 
Здравеопазване - дисертации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
Здравна икономика - дисертации 3 
Здравни грижи - качество - дисертации 1 6 
Здравни грижи - организация и управление - дисертации 11 
Здравни грижи - осигуряване - дисертации 8 10 
Здравни грижи - оценка - дисертации 6 
Здравни реформи - дисертации 8 
Здравно осигуряване - дисертации 11 
Здравно осигуряване - организация и управление - дисертации 11 
Извънболнична помощ - организация и управление - дисертации 1 
Интензивни грижи - дисертации 9 
Качество на живот - дисертации 2 
Климактериум - дисертации 2 
Ковид-19 - дисертации 3 
Кома 9 
Неврология - дисертации 12 
Нервна система - болести - дисертации 12 
Обща медицинска практика - дисертации 1 
Пациентска удовлетвореност - дисертации 1 
Различия в здравеопазването - дисертаци 3 
Риск - оценка - дисертации 6 
Роми - дисертации 12 
САЩ 8 
Сестрински грижи - дисертации 9 
Сетивни разстройства - деца - дисертации 5 13 
Социални проблеми - дисертации 2 5 9 13 
Социоикономически фактори - дисертации 3 
Тероризъм, радиационен - дисертации 10