Медицина

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

- 1 -

Тъмбнейл

III 25238

TREATISE on systemic and functional human anatomy / Ed. Estomih Mtui. - Milano : edi-ermes, 2022

ISBN 978-88-7051-776-7

Vol. 1. General anatomy. The integument. Locomotor system. Cardiovascular system. Lymphatic circulatory system. Lymphoid and hematopoietic organs. - 819 p. ; 30 cm

Сист. N: 112085

- 2 -

Тъмбнейл

III 25238

ANASTASI, Giuseppe et al.

Human anatomy : Atlas / Giuseppe Anastasi, Eugenio Caudio, Carlo Tacchetti ; Ed. Estomih Mtui. - Milano : edi-ermes, 2022. - 846 p. ; 28 cm

ISBN 978-88-7051-789-7

Сист. N: 112088

- 3 -

Тъмбнейл

III 25238

TREATISE on systemic and functional human anatomy / Ed. Estomih Mtui. - Milano : edi-ermes, 2022

ISBN 978-88-7051-777-4

Vol. 2. Alimentary system. Respiratory system. Urinary system. Male genitale system. Female genital system. Endocrine system.. - 595 p. ; 30 cm

Сист. N: 112092

- 4 -

Тъмбнейл

III 25238

TREATISE on systemic and functional human anatomy / Ed. Estomih Mtui. - Milano : edi-ermes, 2022

ISBN 978-88-7051-778-1

Vol. 3. Central nervous system. Sense organs. Peripheral nervous system.. - 614 p. ; 30 cm

Сист. N: 112097

- 5 -

Тъмбнейл

III 25238

HUMAN anatomy : Topographic approach / Ed. Estomih Mtui. - Milano : edi-ermes, 2022. - 747 p. ; 28 cm

ISBN 978-88-7051-710-1

Сист. N: 112098

- 6 -

Тъмбнейл

III 25241

ANATOMY : Regional, surgical, and applied / Ed. Qassim F. Baker, Philip J. Adds. - Boca Raton : CRC Press, 2023. - 281 p. ; 28 cm

ISBN 9781032321141

Сист. N: 112190

- 7 -

Тъмбнейл

A IV 1635

SOBOTTA Atlas of human anatomy : English version with latin nomenclature / Ed. F. Paulsen, J. Waschke. - 17 ed. - Munich : Elsevier, 2023. - 30 cm

ISBN 978-0-7020-6766-2

General anatomy and musculoskeletal system. - 534 p. + Poster collection

Приложение : Poster collection : Muscles - Bones - Organs /общо 8 постера/

Сист. N: 112221

- 8 -

Тъмбнейл

A IV 1635

SOBOTTA Atlas of human anatomy : English version with latin nomenclature / Ed. F. Paulsen, J. Waschke. - 17 ed. - Munich : Elsevier, 2023. - 30 см

ISBN 978-0-7020-6767-9

Head, neck and neuroanatomy. - 509 p.

Сист. N: 112230

- 9 -

Тъмбнейл

A IV 1635

SOBOTTA Atlas of human anatomy :

Sobotta Atlas of human anatomy : English version with latin nomenclature / Ed. F. Paulsen, J. Waschke. - 3. ed. - Munich : Urban & Fischer, 2023. - 30 cm

ISBN 978-1-7020-6768-6

Learning tables of muscles, joints, and nerves : Origin - Insrtion - Innervation - Function. - 85 p.

Сист. N: 112231

Физиология

- 10 -

Тъмбнейл

36638

ОСНОВИ на физиологията на човека / Татяна Аврамова. - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София : МИ Арсо, 2023. - 330 с. ; 20 см

ISBN 978-619-197-084-1

Сист. N: 112055

- 11 -

Тъмбнейл

III 25237

HALL, John E. et al.

Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall, Michael E. Hall. - 14 ed. - Philadelphia : Elsevier. - 1132 p. ; 28 cm

ISBN 978-0-323-59712-8

Сист. N: 112084

- 12 -

Тъмбнейл

III 25240

MEDICAL physiology : Principles for clinical medicine / Ed. Rondey A. Rhoades, David R. Bell. - 6. ed. - Baltimore : Wolters Kluwer, 2023. - 935 p. ; 28 cm

ISBN 978-1-9751-6043-2

Сист. N: 112104

- 13 -

Тъмбнейл

78891

THALER, Alison I. et al.

The only neurology book you'll ever need / Alison I. Thaler, Malcolm S. Thaler. - Baltimore : Wolters Kluwer, 2023. - 457 p. ; 25 cm

ISBN 978-0-

Сист. N: 112108

Здравеопазване. Социална медицина

- 14 -

Тъмбнейл

36635

ПЕТРОВА, Златица и др.

Ръководство по мониториране на качеството в здравеопазването и медицински одит / Златица Петрова, Бойко Миразчийски. - Бургас : Праф. д-р "Асен Златаров" - Бургас, 2022. - 132 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7559-35-4

Сист. N: 112045

Фармакология и фармация. Токсикология. Диагностика и терапия

Фармакология

- 15 -

Тъмбнейл

III 25234

GOODMAN & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Ed. Laurence L. Brunton, Bjorn C. Knollmann. - 14 ed. - New York : McGraw -Hill, 2023. - 1645 p. ; 28 cm

ISBN 978-1-265-01698-2

Сист. N: 112071

Фармация. Фармакотерапия

- 16 -

Тъмбнейл

III 25234

GOODMAN & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / Ed. Laurence L. Brunton, Bjorn C. Knollmann. - 14 ed. - New York : McGraw -Hill, 2023. - 1645 p. ; 28 cm

ISBN 978-1-265-01698-2

Сист. N: 112071

Сестрински грижи

- 17 -

Тъмбнейл

36634

ЖЕЛЯЗКОВА, Мариана

Интердисциплинарен подход и мястото на сестрата в него при грижите за деца и възрастни с увреждания / Мариана Желязкова. - Варна : РИГ-3 Пресс, 2023. - 156 с. ; 24 см

ISBN 978-619-7503-27-2

Сист. N: 112040

- 18 -

Тъмбнейл

36640

ЗАХАРИЕВА, Кристина и др.

Сестрински грижи в педиатрията / Кристина Захариева, Татяна Атанасова. - Русе : Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018. - 156 с. ; 21 см

ISBN 978-619-207-155-4

Сист. N: 112057

Спешна медицина

- 19 -

Тъмбнейл

36639

ШМИЛЕВ, Тоньо

Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ / Ред. Тоньо Шмилев. - Пловдив : МИ "Райков", 2023. - 215 с. ; 17 см

ISBN 987-954-9666-74-8

Сист. N: 112060

- 20 -

Тъмбнейл

III 25244

VINCENT, Jean-Louis

Textbook of critical care / Ed. Jean-Louis Vincent, Frederick A. Moore, Rinaldo Bellomo, John J. Marini. - 8. ed. - Philadelphia : Elsevier, 2024. - 1423 p. ; 28 cm

ISBN 978-0-323-75929--8

Сист. N: 112196

Вътрешни болести

Болести на ендокринна система. Метаболитни болести

- 21 -

Тъмбнейл

III 25235

WILLIAMS textbook of endocrinology / Shlomo Melmed, Ronald Koenig, Clifford Rosen, Richard Auchus, Allison Goldfine. - 14. ed. - Philadelphia : Elsevier, 2020. - 1777 p. ; 28 cm

ISBN 978-0-323-55596-8

Сист. N: 112072

- 22 -

Тъмбнейл

III 25236

GOODMAN'S basic medical endocrinology / Elizabeth H. Holt, Beatrice Lupsa, Grace S. Lee, Hanan Bassyouni, Harry E. Perry. - 5 ed. - Oxford : Elsevier, 2021. - 537 p. ; 28 im

ISBN 978-0-12-815844-9

Сист. N: 112076

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

- 23 -

Тъмбнейл

36636

ДЕРМАТОЛОГИЯ и венерология : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ред. Никола Ботев Златков, Николай Константинов Цанков. - 3. изд. - София : МИ Арсо, 2023. - 257 с. ; 21 см

ISBN 978-619-197-081-0

Сист. N: 112048

Болести на нервната система. Психически болести

- 24 -

Тъмбнейл

III 25239

ROPPER, Allan

Adams and Victor's principles of neurology / Allan Ropper, Martin A. Samuels, Joshua P. Klein, Sashank Prasad. - 12 ed. - New York : McGraw -Hill, 2023. - 1065 p. ; 28 cm

ISBN 978-1-264-26452-0

Сист. N: 112100

Хирургия

- 25 -

Тъмбнейл

36629

СОКОЛОВ, Манол Бонев

Остри и хронични парапроктити - съвременен поглед върху един комплексен проблем / Манол Бонев Соколов. - София : ЕТ Актив Комерс, 2023. - 263 с. ; 21 см

Дар от автора - доц. Манол Соколов

ISBN 978-954-9961-19-5

Сист. N: 111786

- 26 -

Тъмбнейл

36630

СЕДЛОЕВ, Теофил

Хирургично лечение при ранен карцином на гърдата / Теофил Седлоев. - София : Парадигма, 2023. - 227 с. ; 23 см

Дар от автора - Доц. Седлоев

ISBN 978-954-326-512-1

Сист. N: 111911

- 27 -

Тъмбнейл

36631

ШУМАРОВА, Светлана Ясенова

Миниинвазивно лечение при туморни заболявания на надбъбречната жлеза / Светлана Ясенова Шумарова. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2023. - 121 с. ; 21 см

ISBN 978-619-245-306-0

Сист. N: 112007

- 28 -

Тъмбнейл

III 25242

BAILEY 

Bailey & Love's short practice of surgery / Ed. Ronan Connell, Andrew W. McCaskie, Robert D. Sayers. - 28 ed. - Boca Raton : CRC Press, 2023. - 1675 p. ; 28 cm

ISBN 9780367548117

Сист. N: 112192

Ортопедия и травматология

- 29 -

Тъмбнейл

36632

КАРАДЖОВА, Мариета

Мануално сегментарно изследване на гръбнака / Мариета Караджова. - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2023. - 311 с. ; 24 см

ISBN 978-619-245-299-5

Сист. N: 112009

Очни болести

- 30 -

Тъмбнейл

36633

ДЪБОВ, Димитър

Очни травми / Димитър Дъбов. - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2023. - 201 с. ; 19 см

ISBN 978-619-04-0053-0

Сист. N: 112039

- 31 -

Тъмбнейл

36637

ДИМИТРОВ, Цв.

Очни болести : Учебник за студенти от медицинските колежи и факултетите по обществено здраве на по обществено здраве на медицинските университети / Цветомир Димитров, Христина Видинова, Красимир Андреев. - Варна : Сити Център, 2023. - 212 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7503-29-6

Сист. N: 112052

Индекс 'АВТОРИ'

Adds, Philip J. 6
Anastasi, Giuseppe 2
Auchus, Richard 21
Baker, Qassim F. 6
Bassyouni, Hanan 22
Bell, David R. 12
Bellomo, Rinaldo 20
Brunton, Laurence L. 15, 16
Caudio, Eugenio 2
Connell, Ronan 28
Goldfine, Allison 21
Hall, John E. 11
Hall, Michael E. 11
Holt, Elizabeth H. 22
Klein, Joshua P. 24
Knollmann, Bjorn C. 15, 16
Koenig, Ronald 21
Lee, Grace S. 22
Lupsa, Beatrice 22
Marini, John J. 20
McCaskie, Andrew W. 28
Melmed, Shlomo 21
Moore, Frederick A. 20
Mtui, Estomih 1, 2, 3, 4, 5
Paulsen, F. 7, 8, 9
Perry, Harry E. 22
Prasad, Sashank 24
Rhoades, Rondey A. 12
Ropper, Allan 24
Rosen, Clifford 21
Samuels, Martin A. 24
Sayers, Robert D. 28
Tacchetti, Carlo 2
Thaler, Alison I. 13
Thaler, Malcolm S. 13
Vincent, Jean-Louis 20
Waschke, J. 7, 8, 9
Аврамова, Татяна 10
Андреев, Красимир 31
Атанасова, Татяна 18
Видинова, Христина 31
Димитров, Цветомир 31
Дъбов, Димитър 30
Желязкова, Мариана 17
Захариева, Кристина 18
Златков, Никола Ботев 23
Караджова, Мариета 29
Миразчийски, Бойко 14
Петрова, Златица 14
Седлоев, Теофил 26
Соколов, Манол Бонев 25
Цанков, Николай Константинов 23
Шмилев, Тоньо 19
Шумарова, Светлана Ясенова 27

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

Adams and Victor's principles of neurology 24 
Anatomy 6 
Bailey & Love's short practice of surgery 28 
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics 15 
Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics 16 
Goodman's basic medical endocrinology 22 
Guyton and Hall textbook of medical physiology 11 
Human anatomy 2 
Human anatomy 5 
Medical physiology 12 
Sobotta Atlas of human anatomy 7 
Sobotta Atlas of human anatomy 8 
Sobotta Atlas of human anatomy 9 
Textbook of critical care 20 
The only neurology book you'll ever need 13 
Treatise on systemic and functional human anatomy 1 
Treatise on systemic and functional human anatomy 3 
Treatise on systemic and functional human anatomy 4 
Williams textbook of endocrinology 21 
Дерматология и венерология 23 
Интердисциплинарен подход и мястото на сестрата в него при грижите за деца и възрастни с увреждания 17 
Мануално сегментарно изследване на гръбнака 29 
Миниинвазивно лечение при туморни заболявания на надбъбречната жлеза 27 
Основи на физиологията на човека 10 
Остри и хронични парапроктити - съвременен поглед върху един комплексен проблем 25 
Очни болести 31 
Очни травми 30 
Ръководство по мониториране на качеството в здравеопазването и медицински одит 14 
Сестрински грижи в педиатрията 18 
Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ 19 
Хирургично лечение при ранен карцином на гърдата 26 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Adrenal Gland Diseases - therapy 27
Adrenal Gland Neoplasms 27
Ambulatory Care 19
Anatomy - atlases 2, 5, 8, 9
Anatomy - handbooks 1, 3, 4, 6, 7
Anatomy, Regional - handbooks 6
Breast Diseases - surgery 26
Breast Neoplasms - surgery 26
Central Nervous System - anatomy and histology - handbooks 4
Child 19
Child - handbooks 18
Colorectal Surgery 25
Critical Care - handbooks 20
Digestive System - anatomy and histology - handbooks 3
Disabled Children 17
Disabled Persons 17
Drug Therapy - handbooks 15, 16
Emergency Medicine - handbooks 19
Endocrine System - anatomy and histology - handbooks 3
Endocrine System Diseases - handbooks 21, 22
Eye Diseases 30
Eye Diseases - handbooks 31
Eye Injuries 30
Lymphatic System - anatomy and histology - handbooks 1
Medical Audit 14
Musculoskeletal System 29
Musculoskeletal System - anatomy and histology - atlases 7
Musculoskeletal System - anatomy and histology - handbooks 1
Nervous System Diseases - handbooks 24
Neuroanatomy - handbooks 4
Nurses 17
Nurses - handbooks 18
Nursing Care 17
Nursing Care - handbooks 18
Peripheral Nervous System - anatomy - handbooks 4
Pharmacology, Clinical - handbooks 15, 16
Physiology - handbooks 10, 11, 12, 13
Proctitis 25
Public Health 14
Quality of Health Care 14
Rectal Diseases - surgery 25
Sense Organs - anatomy - handbooks 4
Sexually Transmitted Diseases - handbooks 23
Skin - anatomy and histology - handbooks 1
Skin Diseases - handbooks 23
Spine 29
Spine Diseases - diagnosis 29
Surgical Procedures, Minimally Invasive 27
Surgical Procedures, Operative - handbooks 28
Urogenital System - anatomy and histology - handbooks 3
Анатомия - атласи 2, 5, 7, 8, 9
Анатомия - учебници 1, 3, 4, 6
Гръбначен стълб 29
Гръбначен стълб - болести - диагностика 29
Гърда - болести - хирургия 26
Гърда - тумори - хирургия 26
Деца 19
Деца - учебници 18
Дихателна система - анатомия и хистология - учебници 3
Ендокринна система - анатомия и хистология - учебници 3
Ендокринни болести - учебници 21, 22
Здравеопазване 14
Здравни грижи - качество 14
Извънболнична помощ 19
Инвалиди 17
Инвалиди - деца 17
Интензивни грижи - учебници 20
Кожа - анатомия и хистология - учебници 1
Кожни болести - учебници 23
Колоректална хирургия 25
Лимфна система - анатомия и хистология - учебници 1
Надбъбречни жлези - болести - терапия 27
Надбъбречни жлези - тумори 27
Нервна система - анатомия - учебници 4
Нервна система - болести - учебници 24
Одит, медицински 14
Опорно-двигателен апарат 29
Опорно-двигателен апарат - анатомия 7
Опорно-двигателен апарат - анатомия и хистология - учебници 1
Очи - увреждания 30
Очни болести 30
Очни болести - учебници 31
Периферна нервна система - анатомия - учебници 4
Проктит 25
Ректум - болести - хирургия 25
Сексуално-трансмисивни болести - учебници 23
Сестри 17
Сестри - учебници 18
Сестрински грижи 17
Сестрински грижи - в педиатрията 18
Сетивни органи - анатомия - учебници 4
Спешна медицина - учебници 19
Спешни състояния - учебници 20
Топографска анатомия - учебници 6
Урогенитална система - анатомия и хистология - учебници 3
Фармакология, клинична - учебници 15, 16
Фармакотерапия - учебници 15, 16
Физиология - учебници 10, 11, 12, 13
Хирургия - учебници 28
Хирургия, минимално инвазивна 27
Храносмилателна система - анатомия и хистология - учебници 3
Централна нервна система - анатомия - учебници 4