DSpace About DSpace Software
 

Electronic Repository - Central Medical Library - MU, Sofia >

Репозиториум на ЦМБ

Community home page

Logo
 
 
or browse 
EЛЕКТРОНЕН РЕПОЗИТОРИУМ НА ЦМБ ***** Репозиториумът представлява Електронен архив на Централна медицинска библиотека при МУ София (Electronic Repository of Central Medical Library - MU Sofia) и ползва условията на Creative Commons ***** От 2010 г. в Централна медицинска библиотека се изгражда репозиториум на дигитални публикации (книги, статии, лекции, презентации и други научни и образователни материали). *** *** Целта на нашия репозиториум, както на всички подобни институционални архиви, е свободно некомерсиално разпространение на научни публикации в глобалната мрежа; популяризиране на българската медицинска наука; дълготрайно съхранение на електронни документи (които има голяма вероятност да са неизвестни за читателите и съответно да не се ползват); преодоляване на икономическите препятствия пред издателската дейност. ****** *** Вид на репозиториума на ЦМБ. Репозиториумът е институционален, многопрофилен архив на научни произведения на академичния състав, служителите и студентите на МУ – София. Материали, подлежащи на архивиране, са: статии (версии преди окончателния вид при печат или след него), книги (може и предварително депонирани в печатен вид в библиотеката), лекции, дисертации, работни документи, технически отчети и др. *** Цели на създаване: 1. Възможност за временно (лекции) или дълготрайно (дисертации, книги) съхранение на трудовете на изследователи и преподаватели (при съхранение на основна част от авторските права за авторите). 2. Възможност за (допълнително) разпространение на трудовете на работещите в МУ – София, автори; популяризиране на данните и метаданни за тях. 3. Спестяване на средства при преминаване от традиционен към електронен вид на издаване на научната продукция. *** Избраният софтуерен продукт – Dspace, е общоприет модел за организация на репозиториумите, съобразен с библиотечните стандарти. Той позволява да бъдат извличани метаданни за съдържащите се в репозиториума материали. *** Актуализация – перманентна. *** Притежател на авторското право на всеки материал остава авторът на научния труд, като той предоставя на репозиториума правото да съхранява и разпространява с некомерсиална цел произведението му в електронна среда. *** Политиката на различни издатели по отношение на авторското право върху дадена публикация може да бъде видяна на сайта http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Collections in this community

Sub-communities within this community

За публикации от списания (обзори, описание на случаи, оригинални статии: •pre-print е версия на материал, който не е рецензиран или финалната версия на автора(авторите). •post-print е версия, преминала процеса на рецензиране; финалната версия на издателя. Авторското право е собственост на написалите дадена публикация, освен ако те не са го прехвърлили на друга страна. Те не са длъжни да го прехвърлят на друг, въпреки, че много академични издатели изискват прехвърляне на авторското право като условие за публикуване на дадена разработка.

View Statistics

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback